Privacyverklaring Kraan Coaching & Mediation

Kraan coaching & mediation verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Lilian Kraan, eigenaar van Kraan coaching & mediation  
Contactgegevens:
Mail: lilian@kraan-coaching.nl
Tel: 06-41219767

Het gebruik van persoonsgegevens 

Kraan coaching & mediation verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Kraan coaching & mediation persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening. 

Kraan coaching & mediation verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht 
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de dienstverlening (bijv. gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie)
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Burgerservicenummer (alleen op basis van de verplichte identificatie in het kader van de Wwft)
 • Pasfoto (alleen op basis van de verplichte identificatie in het kader van de Wwft)

Doeleinden 

Kraan coaching & mediation verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Dienstverlening als coach;
 • Dienstverlening als mediator;
 • Evaluatie van dienstverlening;
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Grondslagen 

Kraan coaching & mediation verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:

 • een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • de verbetering van de dienstverlening; 
 • de bescherming van financiële belangen, waaronder de financiële belangen van Kraan coaching & mediation;
 • beveiliging en beheer van ICT-systemen.

Verstrekking aan derden

Kraan coaching & mediation zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden of tenzij de doorgifte op grond van wettelijke verplichtingen vereist is.

Social media 

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals bijv. LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Kraan coaching & mediation zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Kraan coaching & mediation zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht. 

Uw rechten

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: lilian@kraan-coaching.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. 

Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Kraan coaching & mediation kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Kraan coaching & mediation raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.